پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مدیریت استراتژیک بدن

ناشر : سیادت

نویسنده : ,

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 3,000 تومان

5 امتیاز - 2 نفر

صفحات کتاب 137
تقدیم به:
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : مفاهیم کلی مدیریت استراتژیک بدن
1.1. مدیریت اشتراتژیک بدن
فصل دوم :اهمیت بدن در جامعه شناسی بدن
2.1. مفهوم بدن
2.2. تاریخچه جامعه شناسی بدن
2.3. مفهوم بدن در جامعه شناسی بدن
2.3.1. مفهوم اصطلاح بدنمندی
فصل سوم :ادبیات جامعه شناسی بدن
3.1. جایگاه هستی شناسی بدن
3.2. تقابل ذهن و بدن
3.3. ادبیات فمینیستی درباره جامعه شناسی بدن زنانه
3.4. پیشینه
3.4.1. پیشینه خارجی
3.4.1. پیشینه داخلی
فصل چهارم:
4.1. مفهوم مدیریت بدن
4.2. مدیریت بدن در ایران
وحال مساله اساسی مدیریت استراتژیک بدن در کشورمان چیست؟
فصل پنجم :نگاهی بر نظریه های مدیریت بدن
5.1. ارتباط بدن با دو مفهوم "هویت" و "خود"
5.2. رهیافت نمایشی از بدن
5.3. کالایی شدن بدن
5.4. بیگانگی از بدن در نظام مصرفی سرمایه داری غربی
5.5. سکسوالیته عامل توجه بر بدن
5.6. اصل پاداش و مجازات
5.7. برداشت از خود
5.8. نقش خرده فرهنگها در تغذیه
5.9. خودشکوفایی:
5.10. پایگاه افتخار :
5.11. پاسخ های بدن در مقابله با استرس:
5.12. وابستگی بدن به مد
5.13. بدن به عنوان نظام طبیعی از نمادها :
فصل ششم: نگاهی برعوامل موثر در مدیریت بدن
6.1. اضافه وزن و چاقی
6.2. جراحی های زیبایی
6.3. استفاده از وسایل زیبایی
منابع ومأخذ

محصولات مشابه

نمایش همه