پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

در جا زدن ممنوع

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : سیما فرجی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 11,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 446
کنگره BF۶۳۷‭‬ ‭/خ۹‏‫‭م۱۵ ۱۳۹۴
دیویی ۱۵۸
کتابشناسی ملی 3758689
شابک 978-964-236-469-1
سال نشر 1394
مقدمه
فصل اول: قانون خواستن
آفرینش تغییری سازنده برای رشد و پیشرفتی آگاهانه
فصل دوم: قانون آگاهی
به یادنیاوردن
آیا تصویری شفاف را از مسیر حرکتتان در اختیار دارید؟
چگونه هدف و اشتیاق راستینتان را بیابید
فصل سوم: قانون آینه
توانایی های سرکوب شده
نگاهی در آینه
تأثیر عزت نفس
چند گام برای آفرینش خودانگاره
فصل چهارم: قانون تأمل
به وجودآوردن تغییری در ساختار
تأثیر درنگ کردن
سؤال هایی برای شناخت خود
انجام دادن این کار به زحمتش می ارزد
فصل پنجم: قانون پشتکار
چگونه می توانید بر پشتکارتان بیفزایید؟
اقدامتان را با کارهایی ساده شروع کنید
شکیبا باشید
فرایند رشد و پیشرفتتان را گرامی بدارید
بازدهی مداوم
فصل ششم: قانون محیط
زمانی برای تغییرکردن
تغییر به انتخاب های خودتان مربوط می شود
یادداشتی ویژه ی مدیران
فصل هفتم: قانون برنامه ریزی
نگاهی به گذشته ـ برنامه ریزی برای آینده
درس های زندگی
راهبردهای خودتان را با درنظرگرفتن شیوه هایی اصولی تعیین کنید
شیوه های اصولی چه ویژگی هایی دارند؟
فصل هشتم: قانون رنج
درد و رنجی تصورناپذیر
چگونه رنجتان را به گنجتان تبدیل کنید؟
فصل نهم: قانون نردبان
بلندپروازی های هدایت نشده
برای موفق شدن، باید همچون موفق ها بیندیشید
گسترش یافتن ارزش ها شروع می شود
اهمیت شخصیت انسان
پله های نردبان شخصیتی من
چشم انداز کلی را همواره به یاد داشته باشید
بدانید که همه ی انسان ها ضعف هایی دارند
آموزش پذیر باشید
مشتاقانه به دیگران خدمت کنید
سپاس گزار باشید
فصل دهم: قانون کشسانی
مجموعه ای از کشسانی ها
برگزیدن نخستین شغلم در زمینه ی سخنرانی کردن
متمرکزشدن بر آموزش مدیریت
یادگیری ارتباط برقرارکردن به شیوه ای بین المللی
برگزیدن گروهی جدید از شنوندگان
متمرکزشدن بر آفرینش میراثی ماندگار
مزیت های کشسانی
کش آمدن تا آخرین درجه
فصل یازدهم: قانون دادوستد
حقایقی درباره ی دادوستدهای زندگی
ما در سراسر زندگی مان همواره فرصت هایی را برای دادوستدکردن در اختیار داریم
دادوستدهایی که انجام شدنشان به راستی ارزش آفرین است
فصل دوازدهم: قانون کنجکاوی
کنجکاوی انسان از کجا نشأت می گیرد؟
چگونه حس کنجکاوی مان را تقویت کنیم؟
کنجکاوی او شاه کلید موفقیتش بود
کنجکاوی او حد و مرز نداشت
فصل سیزدهم: قانون الگوبرداری
چه افرادی را باید سرمشق قرار می دادم؟
فصل چهاردهم: قانون شکوفایی
چگونه می توانید بر توانایی اندیشیدنتان بیفزایید؟
چگونه کارایی خودتان را افزایش دهید؟
انسانی که کوشید کارایی و تأثیرگذاری اش را افزایش دهد
فصل پانزدهم: قانون خدمت رسانی
اندیشه ی اولیه
الگوهایی مناسب
به جای مخزن آب بودن؛ بهتر است رودخانه باشید
به درستی برای خدمت رسانی تصمیم بگیرید
انسانی نامدار در زمینه ی خدمت رسانی به دیگران

محصولات مشابه

نمایش همه