پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ادله اثبات دعاوی کیفری

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 1,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 340
کنگره ‏‫‬‮‭BP۱۹۵/۴‭/‮ال‍ف‌‬۳۶ ۱۳۸۲
دیویی ‏‫‬‮‭۲۹۷/۳۷۵
کتابشناسی ملی ‭م‌۸۱-۴۹۱۴۴
شابک 964-7673-04-3‬
سال نشر 1382
سخن ناشر
شرایط استماع دعوی
نتیجه
تناقض در دعوی
ادله عدم شرطیت جزم مدعی
مفهوم دلیل
تفاوت های عمده دو سیستم
مقایسه ادلّه اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری
سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه امامیه و قانون موضوعه
مفهوم شناسی اقرار
اقرارهای غیر معتبر
تطبیق مواد قانونی اقرار با قول مشهور فقها
شرایط مقرّ له در قانون مدنی و قول مشهور فقها
شهادت کفار
تعریف عدالت
موارد دفع ضرر به وسیله شهادت
شهادت متکدّی
داوطلب شدن در ادای شهادت
کیفیت شهادت
قتل و سرقت
شرایط شاهد
خصلت نقصانی شهادت
تجارب آزمایشگاهی
ارزش شهادت در شرایط فعلی
علم قاضی از دیدگاه فقیهان امامی
مقایسه علم عادی و ظن (اطمینانی) متآخم به علم
تعریف لغوی حق
بررسی ادلّه مخالفان اعتبار علم قاضی
بررسی دیدگاه قائلان به تفصیل
علم قاضی و نقش آن در اقناع وجدان از دید فقیهان
ویژگی های علم قاضی
نتیجه گیری کلی
تکرار قسم
شرایط قسم خورندگان
فهرست اعلام

محصولات مشابه

نمایش همه