پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بازاندیشی قتل ترحم آمیز

اتانازی؛ از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 4,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 116
کنگره BP۱۹۸/۶‭‬ ‭/م۳۶‭‏‫‬‮‭خ۵ ۱۳۹۷
دیویی ۲۹۷/۳۷۹‬
کتابشناسی ملی ۵۴۸۵۷۴۰
شابک 978-600-7044-41-4
سال نشر 1397
سخن ناشر
پیشگفتار
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل نخست: واژه شناسی
مبحث اول: تعریف اتانازی
مبحث دوم: مصادیق مشابه اتانازی
گفتار اول: خودکشی
گفتار دوم: خودکشی به کمک پزشک
مبحث سوم: اقسام اتانازی
گفتار اول: اتانازی فعال
گفتار دوم: اتانازی انفعالی
گفتار سوم: اتانازی داوطلبانه
گفتار چهارم: اتانازی غیرداوطلبانه
فصل دوم: ملاحظات اخلاقی در اقسام اتانازی
مبحث اول: اتانازی فعال و انفعالی
مبحث دوم: اتانازی داوطلبانه و غیرداوطلبانه
فصل سوم: سیر تاریخی اتانازی
بررسی اجمالی اتانازی در برخی از کشورها
گفتار اول: انگلیس
گفتار دوم: هلند
گفتار سوم: استرالیا
گفتار چهارم: آلمان
گفتار پنجم: آمریکا
گفتار ششم: سوئیس
گفتار هفتم: بلژیک
گفتار هشتم: فرانسه
گفتار نهم: لبنان
فصل چهارم: ادلۀ مخالفان و موافقان اتانازی
مبحث اول: بررسی دلایل مخالفان اتانازی
دلیل اول: شیب لغزنده
دلیل دوم: کاهش کیفیت مراقبت های پزشکی و ازبین رفتن اخلاق پزشکی
دلیل سوم: جلوگیری از پیشرفت پزشکی
دلیل چهارم: تأثیر نقش خانواده و اطرافیان
دلیل پنجم: اصل تقدس حیات
دلیل ششم: مخالفت با مشیت الهی
دلیل هفتم: انتقادات عملی
مبحث دوم: بررسی دلایل موافقان اتانازی
دلیل اول: احترام به انتخاب فردی و ارادۀ شخصی و آزادی انسان
دلیل دوم: نظریۀ اصالت فایده
الف: کیفیت زندگی
ب: مسائل اقتصادی
ج: بهترین منافع
دلیل سوم: حق مرگ باعزّت
دلیل چهارم: نظریۀ رأفت و ترحم
دلیل پنجم: اصل تأثیر دوگانه
دلیل ششم: برخی دلایل دیگر
بخش دوم بررسی مبانی فقهی-حقوقی اتانازی
فصل نخست: حکم تکلیفی و وضعی اتانازی
مبحث اول: صاحب حق قصاص، اولیای دم یا مجنی علیه؟
مبحث دوم: اسقاط مالم یجب
مبحث سوم: تقدم منافع اجتماعی بر منافع فردی
مبحث چهارم: بقای حرمت قتل با وجود رضایت مجنی علیه
مبحث پنجم: عدم تأثیر انگیزه در قوانین کیفری
فصل دوم: واکاوی ادلۀ مخالفان اتانازی در حکم وضعی آن
مبحث اول: صاحب حق قصاص اولاً و بالذات مجنی علیه است
مبحث دوم: بررسی اشکال اسقاط مالم یجب
مبحث سوم: متضرر از اتانازی، جامعه یا فرد؟
مبحث چهارم: لزوم تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی اتانازی
مبحث پنجم: تأثیر انگیزه در مجازات تعزیری اتانازی
فصل سوم: بررسی دلایل دیگر در سقوط قصاص اتانازیست ها
مبحث اول: استناد به قاعدۀ درء
مبحث دوم: استناد به اصالة البرائه
مبحث سوم: توهم یک اشکال در عبارات فقها
فصل چهارم: مجازات اتانازی
نتیجه گیری
کتابنامه
الف- منابع فارسی
ب- منابع عربی
ج- مقالات
د- منابع انگلیسی

محصولات مشابه

نمایش همه