پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

سنت های اجرایی در ایران

ناشر : افراز

نویسنده :

مترجم : امیر نجفی , زهرا مشکاتی , علی دلاوری مقدم

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 25,340 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 362
کنگره PN۲۹۵۱/۵‭/ب۹س۹ ۱۳۹۸‬
دیویی ۷۹۲/۰۹۵۵‬‬
کتابشناسی ملی 5627278
شابک 978-600-3264-10-6
سال نشر 1398
مقدمه و سپاس گزاری
فصل اول:نقشگری کلید فهم فرهنگ
نظریه هنر نمایشی، مردم شناسی و فهم فرهنگی
شناختِ فرهنگِ نمایش ایرانی
تحلیل اجرای ایرانی
بررسی الگو ها و قاعده ها
تحلیل ارزشی مثبت و منفی فعالیت های اجرایی
فهم تصویر بزرگ
بررسی توانمندی های اجرا
نتیجه گیری
دست یافته های تحلیلگران فرهنگی با مطالعه اجرا
منابع فصل
فصل دوم: تئاتر ایرانی برخاسته از سنت
قبل از باستان
از امپراتوری اسکندر تا حمله مغول
تئاتر سنتی از قرن شانزدهم تا نوزدهم
نمایش عروسکی
فرم های روایت
تعزیه
تئاتر بداهه کمدی
بیضایی (1965:55) می گوید
پیدایش تئاتر غربی
تئاتر محبوب قرن بیستم
نمایش عروسکی
تئاتر کمدی بداهه (ایران و ترکیه)
منابع فصل
فصل سوم: منابع معنا در فرهنگ فولکلور ایرانی
سنت ها و آداب فولکلور؛ پایه ای برای اجراهای سنتی
شعر و موسیقی در زندگی روزمره
ارتباط با طبیعت
معاشرت به عنوان یک فعالیت معنادار
سرگرمی های شهری
نماد ها در جشن های سنتی
منابع فصل
فصل چهارم: پویایی و تغییرات در اجرای موسیقی
ابعاد تفاوت در موسیقی ایرانی
تغییرات در سنت های موسیقی محلی و شهری
منشأ ایدئولوژیک تغییر
موسیقی و اسلام
موسیقی، قرآن و حدیث
انطباق سنت های اسلامی و اقلیت های مذهبی
تعزیه به عنوان فرم شایسته ای از اجرا
بسترِ کلاسیک
مناطق حاشیه
موسیقی، تغییر و تضاد
تغییرات بیشتر
منابع فصل
فصل پنجم: تعزیه و روحوضی؛ بیان نمادین در اجرای ملی
سنت های اجرا در ایران؛ نهادهای اساسی اجتماعی
تعزیه
روحوضی
اجرای سنتی به عنوان ارتباطی نمادین
منابع فصل
فصل ششم: سنت های نمادین در اجرا؛ منطق اجرا در تعزیه
اجرا و منطق فرهنگ
تعزیه به عنوان ژانر اجرایی
معنی سنت های نمایش در تعزیه
سبک بازیگری و آموزش بازیگران
شغلی شریف و فرومایه
مجموعه ای از مهارت ها
آموزش و پرورش بازیگر
تمرین ها
اسب
تاریخچه سبک ها
تمرینات
سیر تکاملی سبک های تعزیه
منابع فصل
فصل هفتم: پیشرانه های طنز در کمدی روحوضی
تعامل بازیگران: ایجاد پیام
تعامل بازیگر ـ مخاطب: دریافت پیام
نتیجه گیری: تعامل در اجرا
منابع فصل
فصل هشتم: اجرای نقش های مذهبی؛ تجسّم مقدسات
حسین(ع)- sacred scapegoat ایده آل
عمر ابن سعد- Scourged scapegoat ایده آل
قربانی کردن فصلی
باز هم اجرا
منابع فصل
فصل نهم: اجرای نقش در تئاتر ایرانی؛ نمایش هویت با نمادهای اجرایی
نمایش آن چه که هستید
عملکرد تقلیدی
نمایش در تئاتر ایرانی
انواع اجرا در ایران
نمایش زنان
منابع فصل
فصل دهم: رسانه های جمعی قبل و بعد از انقلاب
رسانه های جمعی در دولت پهلوی
نوار کاست ـ رسانه ی جدید
رسانه های صوتی و تصویری بین المللی
شکنجه، فیلم و تلویزیون
شکنجه، تلویزیون و تعامل ایران با غرب
رسانه و هنرهای اجرایی در ایران- نقش فرهنگی متغیر
منابع فصل
کتاب شناسی جامع

محصولات مشابه

نمایش همه