پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

فضا، تفاوت، زندگی روزمره

خوانش هانری لوفور

ناشر : تیسا ساغر مهر

مترجم : افشین خاکباز , محمد فاضلی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 16,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 554
کنگره H۶۱/۱۵‏‫‬‮‭/ل۹ف۶ ۱۳۹۴
دیویی ۳۰۷/۷۶۰۱
کتابشناسی ملی 3500594
شابک 978-600-7212-38-7
سال نشر 1394
پیشگفتار
فصل یکم: تولید هانری لوفور
فصل دوم: نظریه هانری لوفور درباره تولید فضا به سوی دیالکتیکی سه بُعدی
فصل سوم: خوانش انقلاب شهری فضا و بازنمایی
فصل چهارم: فضا به مثابه انتزاع انضمامی
فصل پنجم: عالمگیر شدن قبل از جهانی شدن
فصل ششم: لوفور بدون هایدگر
فصل هفتم: مارکسیسم و زندگی روزمره درباره هانری لوفور، گای دبور و برخی دیگر
فصل هشتم: هانری لوفور و زندگی روزمره() در جست وجوی ممکن
فصل نهم: ریتم ها، خیابان ها، شهرها
فصل دهم: درس هایی در سوررئالیسم رابطه مندی، رخداد و رویارویی
فصل یازدهم: لوفور و دبور؛ ترکیبی فاوستی
فصل دوازدهم: چگونه لوفور، گرامشی را شهری کرد()
فصل سیزدهم: کلیت، هژمونی، تفاوت
فصل چهاردهم: نقد هانری لوفور بر تولیدگرایی دولتی()
فصل پانزدهم: حق به شهر؛ سیاست های شهروندی()
فصل شانزدهم: لوسین کرول طراحی، تفاوت و زندگی روزمره()
فصل هفدهم: جهانی سازی لوفور؟

محصولات مشابه

نمایش همه