پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بررسی جامعه شناختی میزان سواد رسانه ای بین نسلی زنان

ناشر : پشتیبان

نویسنده :

مجموعه اثر : سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی و فضای مجازی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 52
کنگره ۱۳۹6 ۹ ز ۹ س/ ۹6 P
دیویی 302/230955
کتابشناسی ملی 4721413
شابک ۹78-6۰۰-87۹4-۳۰-۱
سال نشر 1396

محصولات مشابه

نمایش همه