پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

فارسی عمومی

دریچه ای بر شاهکارهای ادبیات فارسی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 7,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 207
کنگره ‏‫‭PIR۴۰۳۲‏‫‬‮‭/ر۳ف۲ ۱۳۹۷
دیویی ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۰۰۸
کتابشناسی ملی 5270738
شابک 978-600-8942-55-9
سال نشر 1397
پیشگفتار
بخش یکم:ادبیات کهن
فصل یکم:شعر کهن
شعر در ایران قبل از اسلام
شعر در ایران بعد از اسلام
شعر سبک خراسانی (نیمة دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری)
رودکی
برزن ناراه
فسانه و باد
شهید بلخی
سوگند
کسایی مروزی
شاه حُسن
در رثای حسین بن علی ع
فردوسی
در سوگ رستم
ناصرخسرو
حج راستین
در میانة سبک خراسانی و عراقی ( قرن ششم هجری)
سنایی
چنین بادا
کو مسلمانی؟
خیام
سبک آذربایجانی (قرن ششم)
خاقانی
آینه
نظامی
عاشق شدن لیلی ومجنون بر یکدیگرگویندة داستان چنین گفت
سبک عِراقی (قرن هفتم تا اواخر نهم هجری)
عطار نیشابوری
سی مرغ در پیشگاه سیمرغسال ها رفتند در شیب و فراز
مولوی
حکایت سه مسافر مسلمان، جهود و ترسا از دفتر ششم
سعدی شیرازی
مستی از عشق
سرمایة وصال
چه نشینی ای قیامت؟
حافظ
کوه اندوهماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست
این همه زخم نهان
خانه از غیر بپرداز
جامی
مقدمة یوسف و زلیخا
مکتب وقوع (اوایل قرن دهم تا اوایل قرن یازدهم)
وحشی بافقی
شرح پریشانی
سبک هندی یا اصفهانی (اوایل قرن یازدهم تا میانة قرن دوازدهم)
کلیم کاشانی (همدانی)
گل نچیدة وصل
صائب تبریزی
ز رسیدن به بود
خواب سنگین
دورة بازگشت (نیمة قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم)
طبیب اصفهانی
بزم محبت
نشاط اصفهانی
کاخ دل
فروغی بسطامی
لشکر مژگان
قاآنی شیرازی
عزیزتر از عمر
فصل دوم:نثر کهن
نمونه ای از نثر دورة سامانی
تاریخ بلعمی
اندر خبر مرگ سلیمان علیه السلام
دو نمونه از نثر دورة غزنوی و سلجوقی اول
تاریخ بیهقی
قابوس نامه
در پیشی جستن از سخن دانی
سه نمونه از نثر دورة سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان
کلیله و دمنه
تذکرة الاولیا
چهارمقاله
بوی جوی مولیان
سه نمونه از نثر دورة مغول
تاریخ جهانگشا
ذکر والدة سلطان، ترکان خاتون
گلستان سعدی
در فواید خاموشی
حکایت اول
حکایت دوم
حکایت سوم
حکایت چهارم
حکایت پنجم
حکایت ششم
حکایت هفتم
حکایت هشتمیکی در مسجد سنجار به تطوّع بانگ گفتی؛ به ادایی که مستمعان را ازو نفرت بودی و صاحب مسجد امیری بود عادل نیک سیرت، نمی خواستش که دل آزرده گردد.
حکایت نهم
جوامع الحکایات و لوامع الروایات
در پادشاهی انوشیروان
تنها مانی چو خلق بسیار کشی
دو نمونه از نثر دورة قاجار
منشآت قائم مقام
نامة قائم مقام به فاضل خان گروسی
نامة قائم مقام به میرزا بزرگ نوری
بخش دوم:شعر مشروطه
فصل یکم:شعر
1- جناح سنت گرا
2-گروه شاعران مردمی
3-شعر کارگری
ایرج میرزا
علت گریة نوزاد
کارگر و کارفرما
عارف قزوینی
پیام آزادی
محمدتقی بهار
مرغ سحر
میرزادة عشقی
وطن، ای عشق پاک من!
فرخی یزدی
برای آزادی
فصل دوم:نثر مشروطه
سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
حاجی بابای اصفهانی
چرند و پرند
من که نمی نویسم!
کتاب احمد
صید گربه
صحبت 1
بخش سوم:ادبیات معاصر (دهة سی تا امروز)
فصل یکم:شعر معاصر
نیمایوشیج
ققنوس
محمدعلی افراشته
حیف از ادبیات
پروین اعتصامی
برگ گریزان
شهریار
بیداری تلخ
ای وای مادرم
مهدی اخوان ثالث
زمستان
فروغ فرخ زاد
دلم برای باغچه می سوزد
سهراب سپهری
روزی خواهم آمد
احمد شاملو
درد مشترک
فریدون مشیری
شاید محال نیستآن کس که درد عشق بداند
چشم تو
حسین منزوی
خیال خام
هر بار
سیمین بهبهانی
دوباره می سازمت وطن
هوشنگ ابتهاج
خانة تنها
محمدعلی بهمنی
تا تو هستی و غزل
یک بار
محمدرضا شفیعی کدکنی
شهر خاموش
باران
قیصر امین پور
روز مبادا
درد، نام دیگر من است
فصل دوم:نثر معاصر
محمدعلی جمال زاده
فارسی شکر است
صادق هدایت
عروسک پشت پرده
بزرگ علوی
چشم هایش
صادق چوبک
انتری که لوطی اش مرده بود
سیمین دانشورسیمین دانشور در 8 اردیبهشت سال1300 در شیراز به دنیا آمد.
سووشون
جلال آل احمد
مدیر مدرسه
هوشنگ گلشیری
شازده احتجاب
محمود دولت آبادی
کلیدر
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه