پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه سیاسی آلن بدیو

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

ویراستار : علی اصغر موسوی

قیمت نسخه مکتوب : 24,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 7,400 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 213
کنگره B۲۴۳۰‭‬‭ /ب۳۶۴‏‫‭‫‬‭‏‫‬‬‭پ۴ ۱۳۹۷
دیویی 194
کتابشناسی ملی 4799332
شابک 978-600-7683-91-0
سال نشر 1397
درآمد
پیشگفتار: بازگشتِ پارسیا
مقدمه
فصل یکم: تلاش برای نجات فلسفه: حقیقت و فلسفه
هستی شناسی بدیویی
تئاتر فلسفه و دکترین موقعیت
فصل دوم: سیاست و امر سیاسی
فصل سوم: رخداد چیست؟
هستی شناسی رخداد
رخداد چیست؟
آمادگی برای وقوع رخداد سیاسی
ایده و رخداد سیاسی
رخداد به مثابه تغییر اجتماعی
رخداد به مثابه تصمیم
رخداد و زمان
فصل چهارم: دولت و ضددولت
آیا دولت در نهایت نهادی است که باید نابود شود؟
مکان رخدادی و بخش محروم و بیرون رانده شده
فقدانِ در موقعیت و ایدئولوژی
رخداد سیاسی: برابری و آزادی
فصل پنجم: سوژه
سوژه بودن: جستجو برای سوژۀ سیاسی
حقیقت و سوژه
سوژه و وفاداری
سوژۀ سیاسی
سوژۀ انقلابی
خلاصه
فصل ششم: بدیو و قرارداد اجتماعی روسو
چه باید کرد؟
نتیجه گیریِ پایانی
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه