پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روایت ایرانی جامعه شناسی دین (جلد اول)

مبانی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

ویراستار : فاطمه غلامی

قیمت نسخه مکتوب : 39,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 12,400 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 340
کنگره BL۶۰‏‫‬‮‭/م۲۵ج۲ ۱۳۹۷
دیویی 306/6
کتابشناسی ملی 4722603
شابک 978-600-7683-73-6‬‬
سال نشر 1397
پیشگفتار
دیباچه: به دنبال جامعه شناسی دین جهانی و بومی
1- در دفاع از جامعه شناسی جهانی
2- در دفاع از جامعه شناسی بومی
بخش یکم: جامعه شناسی دین و مسائل آن در ایران
مقدمه
فصل یکم: جامعه شناسی دین چیست؟
جامعه شناسی دین و موضوعاتش
مسائل روش شناختی
جایگاه جامعه شناسی دین در جامعه شناسی
نتیجه
فصل دوم: دوگانه های جامعه شناسی دین: معرفی جامعه شناسی دین برای مخاطب عام
دوگانه اول: اعتقادی اندیش؛ انتقادی اندیش
دوگانه دوم: الهی؛ بشری
دوگانه سوم: دین آرمانی؛ دین واقعی
دوگانه چهارم: دین ناب؛ دین زمینه مند
دوگانه پنجم: دین در متن؛ دین در فرامتن
دوگانه ششم: غیرقابل تعمیم؛ قابل تعمیم
دوگانه هفتم: تقلیل پذیر؛ تقلیل ناپذیر
دوگانه هشتم: کمی و بیرونی؛ کیفی و درونی
دوگانه نهم: ضروری؛ امکانی
دوگانه دهم: شمول گرایی؛ حصرگرایی
دوگانه یازدهم: «جامعه شناسی دینی»؛ جامعه شناسی دین
نتیجه
فصل سوم: معضلات جامعه شناسیِ اسلامو بدیل های آسیب شناختی آن
مقدمه
طرح مسئله
چهارچوب نظری
موضوع شدگی فرادینی دین در غرب
موضوع شدگی فرادینی دین در اسلام و ایران
بدیل های آسیب شناختی جامعه شناسی اسلام
نتیجه گیری
بخش دوم: نظام های فرهنگی تام: اسطوره، دین و ایدئولوژی
مقدمه
فصل چهارم: اسطوره چیست؟
مسئله تعریف
رویکردهای اسطوره شناختی
تعریف و ویژگی های اسطوره در آثار اسطوره شناختی
تعریف اسطوره
فصل پنجم: دین چیست؟
مقدمه
تعریف، ضرورت و مشکلات
تجربه و تعبیر دینی
تجربه دینی و امر مقدس
محتوای تجربه دینی و ماهیت امر قدسی
نتیجه
فصل ششم: دین و اسطوره: واگرایی ها و هم گرایی ها
دین و اسطوره: معضل تمایزگذاری
ادیان توحیدی و روند اسطوره زدایی: واگرایی تاریخی اسطوره و دین
اسطوره و دین: محورهای نظری واگرایی
هم گرایی دین و اسطوره
فصل هفتم: ایدئولوژی چیست؟
مقدمه
ایدئولوژی چیست؟
دو معنای متمایز ایدئولوژی
ایدئولوژی و سنت
نظریه های ایدئولوژی و نقد آن ها
دین به عنوان ایدئولوژی
دینِ سنتی و دین ایدئولوژیک
خداتوجیهی و ایدئولوژی
نتیجه
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه