پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : عسگر قهرمان پور , حامد اکبری

ویراستار : معصومه قنبرپور

قیمت نسخه مکتوب : 26,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 14,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 416
کنگره HT۶۰۹‏‫‬‮‭/گ۹س۲ ۱۳۹۷
دیویی ۳۰۵/۵
کتابشناسی ملی 4902384
شابک 978-600-7683-99-6‬‬‬
سال نشر 1397
یادداشت
پیشگفتار
مقدمه
فصل یکم: نظریه طبقه مارکس
1- بنیادهای مدل مارکس
2- سرمایه داری و توسعۀ سرمایه دارانه
فصل دوم: نقد وبری
1- طبقه و گروه های شأن
2- مفهوم سرمایه داری
3- مارکس و وبر
فصل سوم: برخی نظریه های جدیدتر
1- دارندورف: طبقات در جامعه پساسرمایه داری
2- آرون: جامعه صنعتی
3- اوسوسکی: تصویرها و مفاهیم طبقه
فصل چهارم: منتقدان مارکس: یک نقد
1- منتقدان جدید
2- ماکس وبر
3- نتیجه گیری
فصل پنجم: ارزیابی مجدد نظریه مارکس
1- طبقه و تقسیم کار
2- پیدایش تضاد طبقاتی
3- کار مولد و کار غیرمولد
4- شکل روابط طبقاتی
فصل ششم: بازاندیشی در نظریه طبقه (1)
1- ویژگی های رسمی مفهوم طبقه
2- ساختاریابی روابط طبقاتی
3- تناقض و پیدایش آگاهی طبقاتی
فصل هفتم: بازاندیشی در نظریه طبقه (2)
1- نخبگان و قدرت
2- ماهیت بهره کشی طبقاتی
3- مفهوم جامعه طبقاتی
4- اندیشه بی طبقه گی
فصل هشتم: مسئله توسعه سرمایه داری
1- «سرمایه داری» و «جامعه صنعتی»
2- سرمایه داری در اروپای سده نوزدهم
3- سرمایه داری و ریشه های سوسیالیسم
فصل نهم: اِعمال نهادین قدرت و اِعمال نهادین کنترل
1- آیا جامعه سرمایه داری، همچنان سرمایه داری است؟
2- طبقه بالا در جامعه سرمایه داری
3- اِعمال کنترل و «انقلاب مدیریتی»
فصل دهم: رشد طبقه متوسط جدید
1- اوضاع و احوال ساختاریابی طبقه متوسط
2- ریشه های تمایز درون طبقه متوسط
3- اتحادیه گرایی یقه سفیدان
4- پرولتاریا ها یا غیرپرولتاریاها؟
فصل یازدهم: طبقه کارگر در جامعه سرمایه داری
1- ساختاریابی طبقه کارگر
2- ریشه های آگاهی نسبت به تضاد
3- اتحادیه گرایی و اقتصادگرایی
4- طبقه کارگر جدید ـ بازگویی
فصل دوازدهم: سوسیالیسم دولتی و ساختاریابی طبقاتی
1- تغییرات در زیربنا و توسعه
2- تفاوت ها در ظرفیت فردی اشخاص در بازار
3- سطوح ساختاریابی طبقاتی
4- مدیریت و اقتدار در بنگاه
5- رشد طبقه روشنفکران
فصل سیزدهم: طبقه و حزب در جامعه مبتنی بر سوسیالیسم دولتی
1- مفهوم «طبقه جدید»
2- ساختارهای نخبگان و اِعمال کنترل
3- منابع تنش جامعه مبتنی بر سوسیالیسم دولتی
4- صنعتی شدن و تغییر اجتماعی: خلاصه
فصل چهاردهم: طبقات در جامعه معاصر
1- نقد نظریه های تکنوکرات
2- فن و نظم اجتماعی مدرن
3- ربط و اهمیت تحلیل طبقاتی
فصل پانزدهم: آینده جامعه طبقاتی
1- عقلانیت، طبقات و بوروکراسی
2- طبقات، تضاد طبقاتی
3- طبقات قدیم و تضادهای جدید: مسئله نوسرمایه داری
4- استعمار و بی طبقه گی
پی نوشت (1979)
1- مارکس و وبر: جامعه طبقاتی و ساختاریابی طبقاتی
2- مسئله «طبقه متوسط جدید»
3- توسعه سرمایه داری و بوروکراسی
4- ماهیت دولت سرمایه داری و رابطه آن با تضاد طبقاتی
نتیجه گیری: سرمایه داری و سوسیالیسم
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه