× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ادبیات و فلسفه

مجموعه مقالات همایش

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گردآورنده : مریم عاملی رضایی

قیمت نسخه مکتوب : 10,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 2,000 تومان

صفحات کتاب 95
کنگره B۲۰‏‫‬‮‭/ن۵ ۱۳۹۳
دیویی 100
کتابشناسی ملی 5027537
شابک 978-964-426-966-0
سال نشر 1393
مقدّمۀ رئیس پژوهشگاه
مقدّمۀ مدیر گروه
رابطۀ فلسفه و ادبیات از دیدگاه نظام ملّی نوآوری (دکترحسینعلی قبادی)
نسبت هنر و مابعدالطّبیعه (احمد سمیعی)
پیوند ادبیات و فلسفه (دکتر تقی پورنامداریان)
روش شناسی تأویل فلسفی متون ادبی (دکتر بهزاد برکت)
نقش فیلسوفان مسلمان در تکوین نظریۀ شعر (دکتر سیدمهدی زرقانی)
ادبیات و مسئلۀ شناخت: در دفاع از شناخت گرایی ادبی (امید همدانی)
تعامل ادبیات و فلسفه (دکتر علی تسلیمی)
تراژدی و فلسفه: ارسطو، هگل و نیچه (دکتر فرزاد بوبانی)

محصولات مشابه

نمایش همه