پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

عصر مجازی

تاملی بر کارکردها و رویکردهای جامعه‌ی مجازی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 19,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 9,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 276
کنگره ‏‫‬‮‭HM۸۵۱‏‫‭‬‬‏‫‬‮‭/ ھ۲ع۶ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‬‮‭۳۰۳/۴۸۳۳
کتابشناسی ملی 4555068
شابک 978-600-7683-60-6‬
سال نشر 1396
پیشگفتار
بخش یکم: جامعۀ مجازی و مبانی نظری
فصل یکم: فضای مجازی
تاریخچۀ فضای مجازی
فضای مجازی در ایران
مؤلفه های فضای مجازی
ویژگی ها و کارکردهای فضای مجازی
رسانۀ جریانی
نقش ها و کارکردهای رسانه های مجازی
شبکه های اجتماعی
جامعۀ مجازی
ویژگی های شبکه های اجتماعی
فصل دوم: نظریۀ کارکردگرایی ساختی
انواع کارکردگرایی
سطوح تحلیلی کارکردگرایی
روابط سایبرنتیک
نظریۀ رسانه های نوین
نظریۀ وابستگی
نظریۀ نوسازی
فرضیه های تئوریک نوسازی
نظریۀ جامعۀ شبکه ای
ویژگی های جامعۀ شبکه ای
فصل سوم: فرهنگ در جامعۀ شبکه ای
نظریۀ عقلانیت مکس وبر
نظریۀ هویت گیدنز
فصل چهارم: پارادایم دو، جهانی شدن ها
مؤلفۀ اول: فضای حاکم بر انسان در جهان آینده
مؤلفۀ دوم: چرخش یا استمرار روندها
مؤلفۀ سوم: لایه ای شدن و همزمان شدن هویت ها
بخش دوم: جامعۀ مجازی و هویت
فصل پنجم: تلفن همراه هوشمند و ایدئولوژی روزمرۀ زندگی مدرن
درآمد
رسانه های نوین و جوانان
نظریۀ ایدئولوژی مصرف بودریار
تلفن همراه و هویت اجتماعی
تلفن همراه هوشمند و ساخت هویت روزمرۀ مدرن
مصادیقی از روزمره های مدرن مبتنی بر تلفن همراه هوشمند
نتیجه گیری
فصل ششم: بررسی بازتولید هویت زنان در شبکه های اجتماعی
درآمد
رویکرد نظری
روش تحقیق
شبکۀ اجتماعی فیس بوک
مفهوم هویت
تأثیر فضای مجازی بر هویت
هویت زنان در شبکۀ اجتماعی
نتیجه گیری
بخش سوم: جامعۀ مجازی و هنر
فصل هفتم: بررسی شکل گیری هنر در فضای مجازی
درآمد
رویکرد شکل دهی
شرایط هنر مجازی
ویژگی های هنر مجازی
زبانی جهانی و همه گیر
پس آیند سریع تر و آنی تر
تکثر و تنوع
تعامل و برهم کنشی
چندرسانگی
سه ساحت هنر مجازی
گونه های هنر مجازی
مخاطب جهانی
آفت های هنر مجازی
نتیجه گیری
فصل هشتم: عقلانیت مدرن و جامعۀ مجازی
درآمد
عشق مجازی در سینمای هالیوود
روش پژوهش
نظریۀ ماکس وبر
تحلیل فیلم
نتیجه گیری
بخش چهارم: گردشگری و جامعۀ مجازی
فصل نهم: بررسی جایگاه رسانه های نوین در معرفی هنرها و آیین های دریایی هرمزگان و جذب گردشگر
درآمد
جامعۀ شبکه ای
هنرها و آیین های دریایی
آیین های دریایی هرمزگان
رسانه های نوین و کاربر؛ شهروندان فعال
نتیجه گیری
مدل نظری گفتمان شبکه ای
فصل دهم: بررسی نقش استفاده از «هنر مجازی» در تبلیغات و جذب گردشگران
درآمد
تعریف گردشگری و انواع آن
تبلیغات اینترنتی
ویژگی های تبلیغات اینترنتی
سپهر مجازی و گردشگری
هنر مجازی، تبلیغات و گردشگری
الگوی 5M در تبلیغات
تعریف مأموریت و هدف
تصمیم دربارۀ بودجۀ تبلیغات
انتخاب یک پیام تبلیغاتی
ارزیابی و انتخاب پیام
تصمیم دربارۀ رسانه
نتیجه گیری
بخش پنجم: جامعۀ مجازی و کاربران
فصل یازدهم: بررسی نقش فضای مجازی بر روند جامعه پذیری کاربران
درآمد
فرضیه های پژوهش
هدف از جامعه پذیری
کارکردهای جامعه پذیری
مراحل جامعه پذیری
هویت و جامعه پذیری
تغییر هویت ها
جامعه پذیری و هویت ملی
عوامل و کارگزاران جامعه پذیری
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
فصل دوازدهم: بررسی تبیین جایگاه و نقش فضای مجازی در تولید کارآفرینی و توانمندسازی توان یابان
درآمد
اهمیت و نقش اینترنت در روزگار کنونی
اینترنت و توسعۀ اقتصادی
توان یابان و فضای مجازی
کسب وکار اجتماعی
فضای مجازی و کارآفرینی توان خواهان
نرم افزارهای اجتماعی تلفن همراه و توان خواهان
نگاهی به برخی نرم افزارهای کمک رسان به توان خواهان (نابینایان)
نرم افزارهای صفحه خوان (به ویژه در اینترنت)
نرم افزارهای خواندن متون بینایی
نرم افزارهای خاص نابینایان جهت تأمین نیازهای ویژۀ آن ها
ابزارک های جدید و توانایی های نو
نتیجه گیری
بخش ششم: خانواده و جامعۀ مجازی
فصل سیزدهم: بررسی ساختار اعتیاد به پیام رسان های همراه و تأثیر آن بر روابط درون خانواده
درآمد
انسان امروز و فضای مجازی نوپدیدفضاهای نوآمده و مجازی ارتباطی، رابطۀ انسان ها با یکدیگر را از مکان ها و ساعت های رسمی به اماکنی غیرملموس و همیشگی سوق داده اند که در آن نیازی به همجواری فیزیکی، دیدار رو در رو و هم کلامی دهان به دهان نیست بلکه ارتباط گران می توانند ساعت ها به دور از هم و با فاصله های جغرافیایی حتی بین قاره ای و شرقی غربی برکنار از ساعات هم زمان و بدون توجه به روز و شب بودن و بی نگرانی هر عنصر مزاحم دیگری ازخانه و اتاق خود و در وضعیت های جسمی ظاهری متفاوت (درازکش، نشسته، با لباس ها و پوشش های گوناگون و...
معروف ترین پیام رسان ها
فرهنگ شفاهی و رواج پیام رسانی
ویژگی های پیام رسان ها در فرهنگ ارتباط شفاهی
ادبیات پیام رسان ها
کارکردهای پیام ها
علت فراگیرشدن پیام رسان ها
اعتماد، عنصر حیاتی زندگی
نظریۀ وابستگی
پیامدها وآثار اعتیاد به پیام رسان ها در درون خانواده
جمع بندی و پیشنهادها
فصل چهاردهم: بررسی اثرات شبکه های اجتماعی مجازی در تغییرات ارزشی نهاد خانواده
درآمد
تعریف جامعه شناختی خانواده
ویژگی های خانواده های ایرانی در دوران جدید
نقش رسانه های جمعی در ساختار نهاد خانواده
شبکه های اجتماعی مجازی
کارکرد فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در نهاد خانواده
نظریۀ کارکردگرایی در مطالعۀ خانواده
نظریۀ رسانه های جدید
روش شناسی تحقیق
جمع بندی یافته ها و نتایج
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه