پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

راهنمای نگارش مقالات علمی

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 6,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 3,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 64
کنگره ‏‫Q۱۸۰/۵۵‭‬‭/ر۹‭‬‏‫‬‮‭ن۸۵۴ ۱۳۹۳‭‬
دیویی ‏‫‬‮‭۰۰۱/۴۲
کتابشناسی ملی 3650032
شابک ‏‫‭978-600-258-443-4‬‭‬
سال نشر 1393
پیشگفتار
رعایت اخلاق علمی و پژوهشی
روش نگارش مقالات علمی ترویجی
1-1 - مقدمه
2-1 - ساختار یک مقاله علمی ترویجی
عنوان مقاله
چکیده:
1 - مقدمه
2-3-4-5-6- بدنه مقاله
7 - یافته ها، بحث و نتیجه گیری
8 - برای تحقیقات آینده
9 - سپاسگزاری
10 - پانویس ها
11 - منابع و مأخذ
12 - پیوستها
3-1 - چند نکته مهم
4-1 - خلاصه بحث
5-1 - منابع و مأخذ
روش نگارش مقالات علمی پژوهشی
1-2 - مقدمه
2-2 - ساختار یک مقاله علمی پژوهشی
1 - مقدمه
2 - پیشینه و فرضیات
3 - روش شناسی
1-3 - نمونه
2-3 - داد ه ها و مقیاس
3-3 - روایی یا اعتبار
4-3 - پایایی یا قابلیت اطمینان
5-3 - شیوه تجزیه و تحلیل
4 - یافته ها
5 - بحث و نتیجه گیری
-6 برای تحقیقات آینده
7 - سپاسگزاری
8 - پانویس ها
9 - منبع و مأخذ
10 - پیوست ها
3-2 - چند نکته مهم
4-2 - خلاصه بحث
5-2 - منابع و مأخذ

محصولات مشابه

نمایش همه