پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

کلیله و دمنه

مترجم : ابوالمعالی نصرالله منشی

ارائه دهنده : تأمین محتوای نگین

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: رایگان

5 امتیاز - 3 نفر

معرفی
باب البوم و الغراب
بخش ۱ - باب بوف و زاغ-
بخش ۲ - زاغان و بومان-
بخش 3- گفت در این کار تامل باید کرد
بخش ۴ - حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند-
بخش ۵ - خرگوشی که ادعای رسولی ماه کرد و پیلان-
بخش ۶ - کبک انجیری، خرگوش و گربه روزه‌دار-
بخش ۷ - ادامه حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند-
بخش ۸ - حکایت زاهد و گوسفند و طراران-
بخش ۱۰ - حکایت بازرگان و زن و دزد-
بخش 11-ملک وزیر سوم را پرسید که: را تو چه بیند؟
بخش ۱۲ - حکایت زاهد و دزد و دیو-
بخش ۱۳ - حکایت درودگر و زن خیانتکارش-
بخش 14- ملک بومان باشارت او التفات ننمود
بخش ۱۵ - حکایت موشی که به دعای زاهد مستجاب الدعوه به پیکر دختری درآمد-
بخش ۱۶ - سرانجام بومان-
بخش17- ملک گفت که از کیاست
بخش 18- آورده‌اند که پیری رد ماری اثر کرد
بخش 19- ملک گفت از خدمتگاران درگاه ترا
بخش 20- و آن شب بومان بازآمدند
باب القرد و السلحفاة
بخش ۱ - باب بوزینه و باخه-
بخش 2- در جزیره ای بوزنگان بسیار بودند
بخش 3- چون غیبت باخه از خانه او دراز شد
بخش 4- باخه گفت:
بخش 5- گفت:
بخش ۶ - حکایت شیر و روباه و خر-
بخش 7- باخه گفت:
باب برزویه الطبیب
بخش ۱ - باب برزویه طبیب-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش ۵ - حکایت دزد نادان-
بخش 6
بخش ۷ - حکایت بازرگان و جواهرساز چنگنواز-
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش 12
بخش ۱۳ - حکایت مرد غافل-
بخش 14
ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان
بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان-
بخش ۲ - خواننده باید اصل و غرض تألیف کتاب را بشناسد-
بخش ۳ - فایده در فهم است نه حفظ-
بخش ۴ - علم به کردار نیک جمال گیرد-
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش 12
باب الفحص عن امر دمنة
بخش ۱ - بازجست کار دمنه-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش ۶ - حکایت زن بازرگان کشمیری-
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش ۱۰ - حکایت طبیب حاذقی که چشمش ضعیف شده بود-
بخش 11
بخش 12
بخش 13
بخش ۱۴ - حکایت زن مرزبان و غلام-
بخش ۱۵ - عاقبت مکر-
باب السنور و الجرذ
بخش ۱ - باب گربه و موش-
بخش ۲ - حکایت گربه و موش-
بخش 3
خاتمه مترجم
بخش 1
بخش 2
باب الحمامة المطوقة و الجرذ والغراب والسلحفاة والظبی
بخش ۱ - باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش ۱۰ - حکایت زاهد و موش-
بخش 11
بخش ۱۲ - حکایت صیاد و آهو و خوگ و گرگ-
بخش 13
بخش 14
بخش 15
بخش 16
بخش 17
بخش 18
بخش ۱۹ - به دام افتادن آهو-
مقدمه نصرالله منشی
بخش ۱ - وعلی الله توکلی-
بخش ۲ - در فضیلت پیامبر اسلام-
بخش ۱۰ - و خیر جلیس فی الزمان کتاب-
بخش ۱۱ - تحفه آوردن فقیه عالم علی ابراهیم اسماعیل کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی را-
بخش ۱۲ - محاسن کلیله و دمنه-
بخش ۱۳ - ولدت فی زمن الملک العادل-
بخش ۱۴ - ترجمه کلیله و دمنه به تازی-
بخش ۱۵ - درباره بغداد-
بخش ۱۶ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۱۷ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۱۸ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۱۹ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۲۰ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۲۱ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۲۲ - ذکر منصور عباسی-
بخش ۲۳ - پایان ذکر منصور عباسی، مثال دادن نصر بن احمد سامانی رودکی را به نظم کلیله و دمنه-
بخش ۲۴ - این کتاب به فرمان دابشلیم رای هند جمع شده-
بخش ۲۵ - حکمت همیشه عزیز بوده است، خاصه بنزدیک ملوک و اعیان-
بخش ۲۶ - درباره ترجمه‌های دیگر-
بخش ۲۷ - رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته-
بخش ۲۸ - درباره روش ترجمه و تألیف نصرالله منشی-
بخش ۲۹ - عرضه داشتن ترجمه نیمه‌کاره کلیله و دمنه به پادشاه-
بخش ۳۰ - در تمجید از سخن‌شناسی پادشاه-
مفتتح کتاب بر ترتیب ابن المقفع
بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم-
بخش ۲ - سبب و علت ترجمه این کتاب و نقل آن از هندوستان به پارس-
بخش ۳ - به سمع انوشیروان رساندن ذکر کلیله و دمنه را-
بخش ۴ - برگزیدن برزویه طبیب برای ترجمه کلیله و دمنه-
بخش ۵ - سفر برزویه به هندوستان-
بخش ۶ - گفتگوی برزویه با هندو-
بخش ۷ - هندو جواب داد-
بخش ۸ - سخنان هندو با برزویه-
بخش ۹ - سخنان هندو با برزویه-
بخش ۱۰ - سخنان برزویه با هندو-
بخش ۱۱ - جواب هندو به برزویه-
بخش ۱۲ - جواب برزویه به هندو-
بخش ۱۳ - هندو کتابها را به برزویه داد-
بخش ۱۴ - شادمان شدن نوشروان از پیام برزویه-
بخش ۱۵ - بازگشت برزویه-
بخش ۱۶ - خواندن کلیله و دمنه توسط برزویه در محضر علما-
بخش ۱۷ - حاجت خواستن برزویه از نوشروان-
بخش ۱۸ - درخواست برزویه برای اضافه کردن بابی به کلیله و دمنه-
بخش ۱۹ - شگفتی کسری از همت بلند برزویه-
بخش ۲۰ - پرداختن باب بزرجمهر-
بخش ۲۱ - طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلترین اعمال است-
باب الملک والطائر فنزة
بخش ۱ - باب پادشاه و فنزه-
بخش ۲ - حکایت مرغ پادشاه-
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
باب الملک و البراهمة
بخش ۱ - باب پادشاه و برهمنان-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش ۱۲ - حکایت دو کبوتر-
بخش 13
بخش 14
بخش 15
بخش 16
بخش 17
بخش 18
بخش 19
بخش 20
باب ابن الملک و اصحابه
بخش ۱ - باب شاهزاده و یاران او-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
باب الاسد و الثور
بخش ۱ - باب شیر و گاو-
بخش ۲ - ترسیدن شیر از بانگ شنزبه-
بخش ۳ - کلیه و دمنه-
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش 12
بخش 13
بخش 14
بخش 15
بخش 16
بخش 17
بخش 18
بخش 19
بخش ۲۰ - ماهی‌خوار، پنج پایک و ماهیان-
بخش 21
بخش ۲۲ - شیر و خرگوش-
بخش 23
بخش ۲۴ - حکایت آن سه ماهی-
بخش 25
بخش 26
بخش 27
بخش 28
بخش ۲۹ - حکایت بط-
بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه-
بخش 31
بخش ۳۲ - حکایت گرگ و زاغ و شغال-
بخش ۳۴ - حکایت طیطوها-
بخش ۳۵ - حکایت باخه و دو بط-
بخش ۳۶ - ادامه حکایت طیطوها-
بخش 37
بخش ۳۸ - حکایت بوزینگان-
بخش ۳۹ - حکایت دو شریک-
بخش ۴۰ - حکایت غوک و مار-
بخش ۴۱ - ادامه حکایت دو شریک-
بخش ۴۳ - بازرگان آهن‌فروش-
بخش ۴۴ - سرانجام دمنه-
بخش 45
بخش 46
باب الاسد و ابن آوی
بخش ۱ - باب شیر و شغال-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
بخش 5
بخش 6
بخش 7
بخش 8
بخش 9
بخش 10
بخش 11
بخش 12
بخش 13
بخش 14
باب النابل و اللبوة
بخش ۲ - افسانه شیر و مرد تیرانداز-
بخش 3
باب الزاهد والضیف
بخش ۱ - باب زاهد و مهمان او-
بخش 2
بخش ۳ - حکایت زاغی که خواست خرامیدن کبک بیاموزد-
باب الزاهد وابن عرس
بخش ۱ - باب زاهد و راسو-
بخش 2
بخش 3
بخش 4
باب الصائغ و السیاح
بخش ۱ - باب زرگر و سیاح-
بخش 2
بخش 3
بخش 4

محصولات مشابه

نمایش همه