پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ذهن آگاهی برای روان درمانگران

تمریناتی برای روان درمانی اثربخش

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 160
کنگره ‏‫‬‭RC۴۵۱/۴ /ر۹‏‫‬‭ذ۹ ۱۳۹۶
دیویی ۶۱۶/۸۹۱۴۰۹۲
کتابشناسی ملی ۴۹۴۷۳۲۰
شابک 978-600-369-086-8‬‬
سال نشر 1396
پیش گفتار مترجمان
سپاسگزاری و قدردانی
فصل 1: مقدمه
فصل 2: ذهن آگاهی
فصل 3: آوردن ذهن آگاهی به زندگی خود
3.1 هفته ی 1: مقدمه ای بر ذهن آگاهی
3.2 هفته ی 2: پنج عنصر ذهن آگاهی
3.3 هفته ی 3: گنجاندن ذهن آگاهی در زندگی روزمره
3.4 هفته ی 4: ذهن آگاهی به عنوان یک روش زندگی
3.5 هفته ی 5: ذهن آگاهی به عنوان یک پایگاه اصلی برای روان درمانگران
3.6 هفته ی 6: ذهن آگاهی از بدن
3.7 هفته ی 7: آوردن ذهن آگاهی به جلسات درمانی
3.8 هفته ی 8: مرور و گام های بعدی
3.9 خلوتگاه شما
فصل 4: توسعه ی تمرین خود
4.1 درک عمیق تر
4.2 تمریناتی در زندگی شخصی و حرفه ای روزمره
4.3 تمرینات ذهن آگاهی برای نقش مددکاری
4.4 لحظات آگاهانه با مراجعین خود
فصل 5: راهنمای کوتاه برای هدایت یک گروه بر مبنای مطالب ارائه شده
فصل 6: پرسش های مکرر

محصولات مشابه

نمایش همه