پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده : , ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,000 تومان

صفحات کتاب 370
کنگره ‏‫‬‮‭PIR۲۶۰۵‏‫‬‮‭/م۷‮الف‬۵ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۶
کتابشناسی ملی 4059545
شابک 978-964-426-863-2
سال نشر 1396
مقدمه
فصل اول: اساسنامه بنیاد
فصل دوم: معرفی تشکیلات سازمانی و ساختار اداری
فصل سوم: تاسیس بنیاد شاهنامه
فصل چهارم: امور پژوهشی و طرح های تحقیقاتی
فصل پنجم: فعالیت ها و اقدام ها
فصل ششم: جشنواره توس
فصل هفتم: ساختمان بنیاد شاهنامه
فصل هشتم: استاد مینوی و کتابخانه وی
فصل نهم: امور اداری و مالی
پیوستها

محصولات مشابه

نمایش همه